НАШІ ЧЛЕНИ / OUR MEMBERS

2016-04-03_214840

Максим Гон – Директор Центру, Голова Експертної ради Центру. Доктор політичних наук, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету.

Коло наукових інтересів: політика пам’яті, етнополітичні процеси, історія геноцидів.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за темою «Діяльність єврейських політичних партій Західної України в контексті українсько-єврейських взаємин (1918–1929 рр.)».

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою «Міжетнічна взаємодія на Західноукраїнських землях у міжвоєнний період»

Брав участь у науково-методичних семінарах за означеною тематикою в США, Ізраїлі, Федеративній Республіці Німеччина, Франції та Республіці Польща.

E-mail: gon_66@mail.ru

English language »

Maksym Gon – Director of the Center, Chairman of the Expert Council of the Center. Doctor in Political Sciences, the Head of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities.

Spheres of scientific interests: policy of memory, ethno-political processes, genocide studies.

A dissertation for getting a degree of Candidate in Political Sciences was defended in 1998. The theme was “The Activities of the Jewish Political Parties of Western Ukraine in the Context of Ukrainian-Jewish Relationships (1918­ – 1929)”.

A dissertation for getting a degree of Doctor in Political Sciences was defended in 2007. The theme was: “Interethnic Interaction in the West-Ukrainian Territories in the Interwar Period”.

Participation in scientific-methodical seminars for the specified subjects in the USA, Israel, Germany, France and Poland.

 

E-mail: gon_66@mail.ru

2016-04-03_214907

Наталія Івчик – Голова Правління Центру, член Експертної ради Центру. Кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету.

Коло наукових інтересів: політика пам’яті, етнополітичні процеси, історія геноцидів.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Польське та єврейське питання у політиці царизму на Правобережній Україні (друга половина 1850-х – початок 1880-х рр.)».

Брала участь у науково-методичних семінарах за означеною тематикою в Ізраїлі, Федеративній Республіці Німеччина та Республіці Польща.

E-mail: ivchik@bigmir.net

English language »

Nataliia Ivchyk – Chairman of the Board of the Centre, Member of the Expert Council of the Center. Ph.D. in History, Assistant Professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities.

Spheres of scientific interests: policy of memory, ethno-political processes, genocide studies.

A dissertation for getting a degree of Candidate in Historical Sciences was defended in 2012. The theme was: “The Polish and Jewish issues in tsarist policy in the Right-Bank Ukraine (late 1850’s – early 1880’s)”

Participation in scientific-methodical seminars for the specified subjects in Israel, Germany and Poland.

E-mail: ivchik@bigmir.net

2016-04-03_214932

Петро Долганов – член Правління і Експертної ради Центру. Кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету.

Коло наукових інтересів: теорія і практика націоналізму, політика пам’яті.

Брав участь у науково-методичних семінарах за означеною тематикою в Ізраїлі, Федеративній Республіці Німеччина та Республіці Польща.

У 2010 р. захистив дисертацію за темою «Український економічний націоналізм на західноукраїнських землях: 1919–1939 рр.».

E-mail: petro_dolganov@mail.ru

English language »

Petro Dolhanov – Member of the Board and Expert Board of the Centre. Ph.D. in History, Assistant Professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities.

Spheres of scientific interests: theory and practice of nationalism, policy of memory.

Participation in scientific-methodical seminars for the specified subjects in Israel, Germany and Poland.

In 2010 a dissertation for getting the degree of Candidate in Historical Sciences was defended on thesis: «Ukrainian economic nationalism in Western-Ukrainian lands: 1919–1939».

E-mail: petro_dolganov@mail.ru

2016-04-03_214951

Вячеслав Долід – член Наглядової ради Центру. Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Коло наукових інтересів: історія міжнародних відносин, історія колоніалізму, постколоніальна теорія.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства (1895–1896 рр.)».

E-mail: v.v.dolid@gmail.com

English language »

Viacheslav Dolid – Member of the Supervisory Board. Ph.D. in History. Assistant Professor of the Department of Philosophy, Economy and Education Management of the Institute of Postgraduate Education of Rivne.

Spheres of scientific interests: public history, policy of memory in post-colonial societies, the development of history education and education in the context of globalization.

In 2010 a dissertation for getting degree of Candidate of Historical Studies was defended on thesis: «Transvaal crisis in the assessment of British politics and society (1895 – 1896)».

E-mail: v.v.dolid@gmail.com

2016-04-03_215009

Володимир Зиль – член Наглядової ради Центру. Голова Правління ГО “Об’єднання” Центр політичних студій та аналітики”, Голова ГО “Центр суспільних дій «СІВІТАС», здобувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України, НАН України.

Коло наукових інтересів: геноцидальні практики, етнічні чистки, масові вбивства, депортації, соціально-демографічна історія періоду Другої світової війни.

Учасник навчальних програм, семінарів та тренінгів в Україні, США, Болгарії, Німеччині.

E-mail: center.civitas@gmail.com

English language »

Volodymyr Zyl – Member of the Supervisory Board. Chairman of the Board NGO “Association” Center for Political Studies and Analysis, Head of NGO “Center for Social Activity “Civitas”. Researcher of Department of History of Ukraine during the Second World War, the Institute of History of Ukraine, Ukrainian National Academy of Sciences.

Spheres of scientific interests: genocide practice, ethnic murder, mass murder, deportation, social and demographic history of the Second World War.

Participation in educational programs, seminars and trainings in Ukraine, USA, Bulgaria and Germany.

E-mail: center.civitas@gmail.com

2016-04-03_215023

Дмитро Аладько – член Центру, експерт із практики перекладу Центру. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету.

Коло наукових інтересів: загальне та порівняльне мовознавство, лексикологія, семантика, теорія номінації, теорія перекладу.

Брав участь у лінгвістичних наукових конференціях та семінарах в Україні, Польщі, Росії.

У 2011 р. захистив дисертацію з порівняльно-історичного та типологічного мовознавства «Типологія моделей номінації посуду в англійській та українській мовах».

E-mail: dmitry.aladko@mail.ru

English language »

Dmytro Aladko – a member of the Centre, expert in translation. Candidate in Philology, Assistant Professor of the Department of Romance and Germanic Philology in Rivne State Humanitarian University.

Scientific interests: General and Comparative Linguistics, Lexicology, Semantics, Theory of Nomination, Theory of Translation.

A participant of linguistic scientific conferences in Ukraine, Poland, Russia.

In 2011 wrote a thesis in Contrastive, Historical and Typological Linguistics «The typology of the kitchenware nomination models in the English and Ukrainian languages».

 

E-mail: dmitry.aladko@mail.ru

%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%96-%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be

Ірина Захарчук – літературознавець, дослідник української літератури періоду совєтського тоталітаризму. Авторка книги «Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму)». – Луцьк, 2008. Працює на кафедрі української літератури Рівненського державного гуманітарного університету. Доктор філологічних наук. Сфера наукових зацікавлень: культурна антропологія, постколоніальні студії, політика пам’яті.

E-mail: zaharchuk.irina@mail.ru

 

13522635_10210043088704822_1634701113_n

Еліна Кац – спеціаліст з міжнародних інформаційних комунікацій та зв’язків з громадськістю. Викладач кафедри міжнародного країнознавства та всесвітньої історії Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.

З 2010 р. – тренер з питань комунікації та ePR в соціальних мережах, інформаційному просторі та медіаосвіти. З 2012 р. – займається профілактикою КіберМоббінгу (КіберБуллінгу) у соціальних мережах. З 2015 р. працює над проблематикою толерантності та протидії дискримінації (національні та гендерні аспекти) в інформаційному просторі.

Коло наукових інтересів: комунікативістика, політична соціалізація та культура, медіаосвіта, протидія маніпуляціям та пропаганді, КіберМоббінг, культура та історія національних меншин України, Інтернет-маркетинг.

Навчалася в університетах та літніх школах Ізраїлю, Польщі та України. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 23.00.03, працює над дисертацією «Інформаційний простір як чинник політичної соціалізації».

Olesia Harchuk

Харчук Олеся  – студентка історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Коло наукових  інтересів: Голокост у художній літературі, історія геноцидів, Голокост і церква, психологія злочинців і жертв.

Працює над кваліфікаційною роботою «Голокост у Львові».

Приймає участь в освітніх курсах в Україні.

E-mail:olesya_kharchuk@mail.ru

Alla Hnatiuk

Алла Гнатюк – бухгалтер Центру, фахівець в області обліку і фінансів. Працює заідувачем кафедри фінансів, обліку та оподаткування Рівненського інституту університету «Україна».

Автор більш як 80 наукових статей та 5 навчально-методичних посібників, присвячених проблемам економіки та бухгалтерського обліку. Кандидат економічних наук, доцент. Сфера наукових зацікавлень: проблеми економічної соціальної та політичної активності жінок.