НАША МІСІЯ / OUR MISSION

Пам’ять про всіх: відроджуємо, зберігаємо, популяризуємо.


Наші цінності:

 • Свобода.
 • Толерантність.
 • Відповідальність.
 • Порозуміння.

Ми орієнтуємося на:

 • Вчителів, учнів, викладачів, студентів, громадських активістів, членів культурно-просвітницьких організацій, працівників органів влади, архівних установ, музеїв, інших свідомих громадян, які поділяють наші цінності й місію

Ми займаємося:

 • Центр займається меморіалізацією, організацією освітніх та ностальгічних туристичних поїздок (Україною і за кордон), підготовкою аналітичних і навчальних матеріалів (підручників, посібників, брошур, статей тощо, збірників документів, хрестоматій, фото- аудіо- відео- матеріалів, музейних експозицій тощо), проектів рішень органів влади у сфері політики пам’яті.

Ми сприяємо:

 • Ознайомленню громадян України з європейською моделлю культури пам’яті та перейняттю її кращих зразків.
 • Навчанню методам відродження, фіксації та збереження пам’яті.
 • Суспільній консолідації та подоланню конфліктів на ґрунті суперечливої пам’яті різних соціальних груп.

 

НАША ВІЗІЯ:

 

 1. Адвокація.

Формування на теренах Волині громадянської платформи для дискусій основних проблем колективної пам’яті в регіоні. Напрацювання основних важелів упливу інститутів громадянського суспільства на визначення й реалізацію політики пам’яті місцевою владою.

 

 1. Аналітика.

Формування аналітичного центру, який забезпечуватиме експертну оцінку здійснюваної місцевою владою політики пам’яті та її наслідків.

 

 1. Меморіалізація.

Меморіалізація невпорядкованих місць пам’яті на Волині.

 

 1. Освіта й виховання.

Інтеграція до навчальних програм історичних факультетів історії недомінуючих соціальних груп (етнічних, релігійних та інших меншин), гендерних студій та залучення представників цих груп до визначення векторів політики пам’яті місцевої влади.

Створення навчального центру, який забезпечуватиме якісне підвищення кваліфікації вчителів історії з урахуванням сучасних методик та досягнень історичної науки. Створення можливостей для періодичного стажування у країнах ЄС вчителів історії, студентів історичних спеціальностей й інших зацікавлених у пропонованій проблематиці громадян.

 

 1. Міжетнічне / міжконфесійне порозуміння.

Формування українсько-польської платформи діалогу і порозуміння навколо проблемних моментів спільного минулого.

Інтеграція тематики Голокосту й інших геноцидів до викладання історії в школах та університетах регіону, політики пам’яті в регіоні.

 

 1. Популяризація наукових ідей.

Створення центру, який займатиметься перекладом і виданням новітніх наукових робіт західних вчених у царинах історії та політики пам’яті.

Створення інформаційного порталу, що займатиметься популяризацією кращих зразків політики пам’яті та культури пам’яті в інших країнах світу.


 

OUR MISSION:
The memory of all people: we revive, preserve, popularize.

 

Our values:

 • Freedom.
 • Tolerance.
 • Responsibility.
 • Agreement.

We are oriented towards:

 • The centre deals with memorializing, organization of educational and nostalgic touristic trips (in Ukraine and abroad), preparation of analytical and educational materials (textbooks, manuals, readers, brochures, articles, collections of documents, photo-, video- and audio materials, museum expositions etc.), state resolution projects in the sphere of memory politics.

We facilitate:

 • Introduction for the people of Ukraine and adoption of the best examples of the European memory cultural model
 • Teaching methods of memory reviving, fixation and preservation.
 • Social consolidation and resolution of conflicts, which are based on the contradictory memories of different social groups  basing

 

OUR VISION:

1.Advocacy.

We are going to create a civic platform in the Volyn area for discussions about basic issues of collective memory in the region. We are going to work out basic levers of civil society influence on the definition and implementation of memory politics by local authorities.

 

2.Analytics.

We are going to create an analytical centre aimed at providing expert assessment of memory politics carried out by local authorities.

 

3.Memorializing.

We are going to memorialize unordered memory places within the territory of Volyn.

 

4.Education and upbringing.

We are going to integrate into the curricula of History departments studies on non-dominant social groups (ethnic, religious, and other minorities), gender studies. We are going to facilitate the involvement of these groups’ representatives in determination of memory policy vectors by local authorities.

We are going to create an educational centre, which will provide quality training of History teachers with current methods and achievements of historical science. We are going to create possibilities for periodic training in the EU countries for History teachers, students of History departments and other people interested in such studies.

5.Crossethnic and crossconfession agreement.

We are going to create a platform for Ukrainian-Polish dialogue and agreement on problematic issues of common past.

We are going to integrate the topics of Holocaust and other genocides into schools’ and universities’ curricula in the region; policy of memory in the region.

 

6.Popularizing of scientific concepts.

We are going to create a centre aimed at translating and publishing the latest works of Western scholars in History and policy of memory branches.

We are going to create an information portal, which will popularize the best examples of memory politics and memory culture in the other countries of the world.

 

THE GOAL OF THE CENTRE’S ACTIVITY.

The main goal of Centre’s activity is scientific studies of memory politics and public history, research, development and implementation assistance of the optimum democratic models into the sphere of memory politics in Ukraine.

 

The objectives of the Centre:

 • reviving historic and cultural heritage of Ukraine;
 • memory revival of non-dominant groups in the symbolic space of Ukraine;
 • memorializing of cultural heritage of national and social groups living in the territory of Ukraine;
 • scientific and publishing activity;
 • participation in grant competitions;
 • organizationandconductofnationalandinternationaleducationalconferences,seminars, roundtables, exhibitions, festivals, symposiums, meetings concerned with the history of national minorities and memory politics;
 • organization and conduct of commemorating events;
 • facilitating the development of museums;
 • providingoutreachand educational workin the field ofcultural and historical heritage;
 • developinginnovativemethodsofteachinghumanities;
 • research on urbanhistoryanditsprojectioninthemodernsymbolicspace;
 • promotionoforalandpublic history (popularization historyforthegeneralpublic);
 • developmentoftolerancetoall non-dominantgroupslivinginUkraine;
 • promotionofgenderperspectiveinhistorical studies andcontemporarymemorialpolicy;
 • develop informal historical and political education;
 • international activity;
 • trainingof teaching staffin the fieldof history education.